Pravni savjetnik

Pravni savjetnik

Pravni savjetnik

ČLANSTVO UDRUGE


Članovi Udruge mogu biti:
 • redovni
 • nominalni
 • podupirući
 • počasni

Redovnim članom može postati slijepa osoba – osoba kod koje je oštrina vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju 0,05 i manje ili ako je njezin ostatak centralnog vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju 0,25 uz suženje vidnog polja na 20 stupnjeva ili manje, kao i pravna osoba na osnovu odluke Skupštine Udruge.

Nominalni članovi su slijepe osobe s ograničenom ili bez poslovne sposobnosti koji nemaju prava sudjelovanja u radu tijela Udruge.
Podupirući član može postati osoba koja pomaže i pridonosi radu Udruge.

Status počasnog člana dodjeljuje se zaslužnim pojedincima za izuzetan doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge.

Članstvo u Udruzi prestaje:
 • istupanjem
 • brisanjem iz evidencije zbog neplaćanja članarine
 • isključenjem

 

PRAVA ČLANSTVA


 • sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela,
 • birati i biti biran u tijela Udruge,
 • pravo na pomoć Udruge pri ostvarivanju prava na području socijalno-zdravstvene zaštite,
 • školovanja, rehabilitacije i zapošljavanja,
 • pravo na opskrbu pomagalima,
 • pravo na organizirani odmor i oporavak,
 • pravo traženja od Udruge da razmotri sva pitanja od interesa za slijepe u skladu sa zaključcima Skupštine i odredbama Statuta Udruge.

 

OBVEZE ČLANSTVA


 • redovito plaćati članarinu,
 • pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih i pojedinačnih akata Udruge.

 

PRAVA I POVLASTICE SLIJEPIH OSOBA


I. Po osnovi članstva u udruzi


1. Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima propisuje pravo osiguranih osoba HZZO-a na tiflotehnička pomagala: 
 • BIJELI ŠTAP ZA SLIJEPE  – Pravo se odnosi na sve osiguranike, a može se realizirati svakih godinu dana.
 • BRAJEV ILI GOVORNI SAT  – Pravo se odnosi na sve slijepe osiguranike, s tim da ga djeca u dobi od 7 do 18 godina mogu realizirati svake četvrte, a predškolska djeca i odrasle osobe svake pete godine.
 • BRAJEV PISAĆI UREĐAJ  – pravo obuhvaća sve osobe koje se služe brajevim pismom o čemu potvrdu izdaje matična udruga, a može se realizirati svakih 15 godina uz obvezu vraćanja Zavodu.
 • ČETVEROKANALNI KASETOFON  – pravo se odnosi na sve osigurane slijepe osobe, a može se realizirati svakih 5 godina, uz predočenje odgovarajućih potvrda matične udruge i Hrvatske knjižnice za slijepe (Šenoina 34, tel. 4812-504), te uz obvezu vraćanja Zavodu.
 • ČITAČ EKRANA S GOVORNOM JEDINICOM ZA HRVATSKI JEZIK  – Pravo mogu ostvariti svakih 8 godina isključivo đaci i studenti, obuhvaćeni redovnim obrazovnim procesom, koji se služe ovim pomagalom o čemu su obvezni priložiti potvrdu matične udruge, preporuku Hrvatskog saveza slijepih i potvrdu nadležne obrazovne ustanove o redovnom školovanju, uz obvezu vraćanja Zavodu.
 • BRAJEVA ELEKTRONIČKA BILJEŽNICA  –  pravo ostvaruju osigurane osobe svakih 7 godina za vrijeme redovnog školovanja, te za vrijeme prekvalifikacije, o čemu su obvezne priložiti potvrdu matične udruge, preporuku Hrvatskog saveza slijepih i potvrdu nadležne obrazovne ustanove, uz obvezu vraćanja Zavodu.

Pod redovnim školovanjem smatra se školovanje do završetka dodiplomskog studija, nakon čega je osigurana osoba obvezna vratiti pomagala. Uz zahtjev za odobrenje pomagala potrebno je priložiti nalaz i mišljenje oftalmologa.

Napomena: Osigurane osobe imaju pravo na pomagala ako ispunjavaju uvjet prethodnog osnovnog zdravstvenog osiguranja u Zavodu u trajanju od najmanje 6 mjeseci neprekidno, odnosno 9 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine prije nastupa osiguranog slučaja. Sva se pomagala osim bijelog štapa i ručnog sata daju osiguranoj osobi uz obvezu vraćanja HZZO-u.

Za sva pomagala potrebno je pribaviti Potvrdu o očnim i tiflotehničkim pomagalima (doznaku) od liječnika oftalmologa, osim za bijeli štap, za kojeg doznaku izdaje izabrani liječnik. Doznake treba u roku 8 dana od izdavanja ovjeriti u Područnom uredu HZZO-a, a potom u roku 30 dana preuzeti pomagalo kod ovlaštenog dobavljača.

2. Godišnja karta za gradski prijevoz

Članovi Udruge koji nisu u radnom odnosu s prebivalištem na području Grada Zagreba, Velike Gorice, Zaprešića i Dugog Sela ostvaruju pravo na ZET-ovu besplatnu godišnju kartu koja vrijedi za svih 5 zona, te prigradsku željeznicu Sesvetski Kraljevac – Podsused.

Plaća se samo izrada godišnje karte za što je potrebna fotografija i tiskanica ovjerena u Udruzi, a karta vrijedi i za pratitelja slijepe osobe.

Članovi Udruge ostalih gradova Zagrebačke županije ostvaruju to pravo ovisno o odlukama njihovih Poglavarstava.

3. Oslobađanje od plaćanja TV pretplate

Ovu povlasticu ostvaruju punoljetne slijepe osobe na koje je prijavljen TV prijamnik, a na temelju liječničke svjedodžbe koju ovjerava liječnik oftalmolog i  Udruga.

4. HT povlastica

Hrvatski telekom daje povlasticu u obliku popusta od 50% na telefonsku pretplatu te 20 kuna bonusa mjesečno u razgovorima svim članovima koji koriste osnovni start paket ili halo super 60.

5. Putovanje avionom

U unutarnjem putničkom prometu Croatia Airlinesa slijepa osoba i pratitelj plaćaju 50% vrijednosti karte. Povlastica se ostvaruje isključivo na prodajnom mjestu Croatia Airlinesa uz predočenje članske iskaznice Udruge slijepih i njezine fotokopije.

Za putovanje IC i ICN vlakovima, tzv. nagibnim  vlakovima, vrijedi   povlastica  od 75% za slijepu osobu, dok pratitelj putuje besplatno. Povlastica se ostvaruje uz predočenje članske iskaznice isključivo na blagajni.

Za putovanje u inozemstvo karta se kupuje na međunarodnoj blagajni uz predočenje članske iskaznice. Slijepa osoba plaća punu cijenu karte, a pratitelj putuje besplatno.

6. Pravo na posebne članske pogodnosti u Hrvatskom autoklubu

Članstvo i članska prava u HAK-u ostvaruje jedna od osoba koja je u prometnoj dozvoli osobnog automobila u vlasništvu slijepe osobe navedena da ima pravo upravljati tim vozilom, te roditelji ili skrbnici djece ili odraslih slijepih osoba koji su vlasnici automobila, a koji im služi kao prijevozno sredstvo za zadovoljavanje potreba slijepe osobe. Pogodnost je niža cijena knjižice «Auto touring pomoć u RH»

II. Prava i povlastice koje slijepe osobe ostvaruju neovisno o članstvu u udruzi


 • DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU – ostvaruju slijepe osobe preko Centra za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja, ako takav doplatak ne primaju po drugoj osnovi. Doplatak u smanjenom iznosu od 350 kn primaju osobe kod kojih je utvrđeno da su osposobljene za samostalan život i rad, dok osobe koje nisu osposobljene za samostalan život i rad primaju puni iznos – 500 kn.
 • PRAVO NA NOVČANU POMOĆ GRADA ZAGREBA – Odlukom Gradskog poglavarstva Grada Zagreba osobe koje primaju doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu preko Centra za socijalnu skrb i imaju prebivalište na području Grada mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć od Grada u iznosu 100 ili 200 kn (neovisno od novčane pomoći uz mirovinu). Za ostvarivanje prava treba se obratiti Gradskom uredu za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje prema mjestu stanovanja (općina Dubrava – Avenija Dubrava 49, Sesvete – Trg D. Domjanića 4, Novi Zagreb – Avenija Dubrovnik 12 te ostali u  ulici Nova cesta 1).   
 • OSOBNA INVALIDNINA – pravo može ostvariti slijepa osoba čije je oštećenje ili bolest nastalo prije navršene 18. godine života, a koja ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi. Ukoliko osoba nema nikakvih prihoda, odnosno ako ostvaruje prihod po bilo kojoj drugoj osnovi, osobna invalidnina se utvrđuje kao razlika između iznosa osobne invalidnine i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca. Korisnik koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ne može istodobno ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu.
 • PUTOVANJE ŽELJEZNICOM ILI BRODOM– Slijepe osobe imaju pravo na 4 putovanja godišnje vlakom (putnički i brzi vlakovi) ili brodom tako da plaćaju 25% vrijednosti karte, a pratitelj (ne može biti osoba s invaliditetom) putuje besplatno. Povlastica se ostvaruje temeljem Objave za povlašteni prijevoz koju za osobe s prebivalištem na području Grada Zagreba izdaje Gradski ured za zdravstvo, rad,  socijalnu zaštitu i branitelje, Trg Stjepana Radića 1, soba 252.  Osobe koje imaju prebivalište na području Zagrebačke županije Objavu podižu u županijskim uredima prema mjestu stanovanja.
  Za dobivanje Objave potrebni su original i fotokopija rješenja o invaliditetu (samo za prvo podizanje objave) te osobna iskaznica, a za pratitelja je uz osobnu iskaznicu potrebna potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da ne prima naknadu za tjelesno oštećenje ili pismena izjava o tome.
 • PRAVO NA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE –  Slijepe osobe sa tjelesnim oštećenjem 80 i više posto ostvaruju pravo na  besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje. Policu dopunskog zdravstvenog osiguranje za njih plaća Ministarstvo financija RH.
  Za ostvarivanje tog prava treba područnom uredu HZZO-a podnijeti zahtjev i priložiti rješenje o tjelesnom oštećenju.
 • CARINSKA POVLASTICA NA UVOZ AUTOMOBILA – Povlasticu može ostvariti slijepa osoba ako se druga osoba obveže da će u okviru skrbi za slijepu osobu i za njezine potrebe upravljati osobnim automobilom. Carinska povlastica može se ostvariti do 100.000,00 kuna carinske vrijednosti osobnog auta koji se uvozi, a ako carinska vrijednost prelazi taj iznos, na razliku vrijednosti obračunava se i plaća carina
  Za ostvarivanje povlastice potrebno je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a pravo se može ostvariti jednom u 5 godina.
 • PRAVO NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA ZPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE – Ovo pravo ostvaruje se temeljem Rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i veza. Pisanom zahtjevu za izdavanje rješenja potrebno je priložiti presliku prometne dozvole i knjižice vozila, rješenje o tjelesnom oštećenju, presliku osobne iskaznice, 2 fotografije i 70,00 kn biljega, a zahtjev se dostavlja na adresu Ministarstva, Prisavlje 14.
  Potvrdu/smart karticu za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja cestarine izdaju Hrvatske autoceste d.o.o. Lučko, Jadranska avenija 6 na  temelju rješenja Ministarstva, priložene fotografije i preslike osobne iskaznice, a prilikom osobnog preuzimanja plaća se još 20,00 kn.
 • PRAVO NA POPUST KOD PLAĆANJA POLICE OSIGURANJA – Uz priloženo rješenje o invaliditetu ostvaruje se  popust od 15 do 20 %  (ovisno o osiguravatelju) pri plaćanju police osiguranja.
 • PRAVO NA ZNAK PRISTUPAČNOSTI – Ovo pravo mogu ostvariti sve slijepe osobe, jer više nije vezano uz posjedovanje automobila i pogoduje svakom vozaču prilikom prijevoza slijepe osobe. Znak pristupačnosti izdaju područni uredi državne uprave, a prethodno treba pribaviti isključivo u tu svrhu izdano rješenje HZMO-a o invalidnosti.
 • PRAVO NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA BORAVIŠNE PRISTOJBE – uz predočenje rješenja o invalidnosti i članske iskaznice (Zakon o boravišnoj pristojbi, N.N. br. 35/95). Ovo se pravo ne može konzumirati u objektima za koje se plaća godišnji paušal poreza.
 • STAŽ OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM – Zaposlene slijepe osobe imaju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž) tako da se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa kao 15 mjeseci. Za ostvarivanje tog prava potrebno je podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.
  U tom slučaju snižava se i dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu – po jednu godinu za svakih 5 godina provedenih u osiguranju.
 • POREZNA OLAKŠICA – Slijepe osobe imaju pravo na uvećani neoporezivi dio dohotka. Koeficijent  osobnog odbitka za 100%-tne invalide je 1,00. Za ostvarivanje tog prava u Poreznu upravu treba dostaviti rješenje o 100%-tnom invaliditetu (rješenje o tjelesnom oštećenju) ili rješenje o doplatku za pomoć i njegu i zatražiti izdavanje PK kartice, te je dostaviti poslodavcu.

 

AKTIVNOSTI


 • Društvene prostorije – Klub otvoren je radnim danom od 17 sati. Osim na druženja i igranje pikada svi su članovi dobrodošli na predavanja, glazbene večeri i ostale aktivnosti koje organizira Udruga. O navedenom se možete informirati putem oglasne ploče u Klubu ili putem telefona u radno vrijeme Udruge – radnim danom od 08.00 do 15.30, a četvrtkom od 08.00 do 18.00 sati, a po završetku radnog vremena na broju  48–11–123 uključuje se telefonska sekretarica na kojoj su snimljene informacije.
 • Prema željama i sklonostima možete se uključiti i baviti sportom (kuglanjem, goalballom, plivanjem, pikadom), planinarenjem, radioamaterizmom, šahom, pjevanjem u vokalnom ansamblu ili glumom.
 • Ukoliko ste zainteresirani možete provesti odmor u odmaralištu Udruge «Vinko Bek» u Bakarcu. Kuća se nalazi na uzvisini, 700 metara udaljena od mora i trgovine, ukupnog kapaciteta 19 ležaja. Obroke pripremate sami. Odmor je organiziran u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna.
 • U Udruzi organiziramo tečajeve opismenjivanja na  brajevom pismu, informatičke tečajeve i tečajeve učenja svakodnevnih vještina. Za naše članove svi tečajevi su besplatni.

Udruga izdaje i svoje glasilo «Vidici» kroz koje informira članstvo o radu i aktivnostima Udruge, tiflotehničkim pomagalima, pravima itd. Izlazi svaka 2 mjeseca na audio-kasetama. Godišnja pretplata za članove iznosi 20 kn.